Navigácia

PR: Učme sa po novom

Základné informácie

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu:

206 522,23 €.

Ciele projektu "UČME SA PO NOVOM"
ITMS: 26110130424

Strategický cieľ projektu:

Rozvoj čitateľskej gramotnosti a jazykových schopností žiakov inováciou foriem a metód vzdelávania, didaktickými prostriedkami a ďalším vzdelávaním pedagógov.

Špecifické ciele projektu:

Inovácia metód a prostriedkov vzdelávania so zameraním na digitálne vyučovanie v predmete anglický jazyk.
Zvýšenie pedagogických zručností a jazykových znalostí pedagogických zamestnancov vyučujúcich anglický jazyk.
Inovácia metód a prostriedkov vzdelávania na podporu čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese všeobecnovzdelávacích predmetov.