Navigácia

Športové triedy

Ponuka pre žiakov materských škôl a ich rodičov - tu!

Charakteristika športových tried (športové triedy od 1. po 9. ročník):

     Športové triedy nachádzajúce sa na Základnej škole Lúčna, Vranov nad Topľou, sú zamerané na systematickú športovú, ale aj vedomostnú prípravu mladých športovcov. Tieto triedy úzko spolupracujú s klubom MFK Vranov a aj preto prevažnú väčšinu žiakov tvoria reprezentanti mesta Vranov vo futbale. Novinkou je pomaličky sa rozvíjajúci dievčenský futbal a s tým spojená účasť dievčat v športových triedach. Činnosť v týchto triedach sa sústredí hlavne na rozvoj individuálnych športových predpokladov a zvyšovanie športovej výkonnosti žiakov v súlade s vedomostným napredovaním mladých športovcov. Vyučovanie prebieha podľa upraveného učebného plánu, ktorý je primerane prispôsobený nárokom, ktoré sú kladené na žiakov týchto tried.

     Predmet  športová príprava sa realizuje v rozsahu 4 hodín, čo tvorí spolu s telesnou výchovou 6 hodín týždenne. Ročne majú hráči o 80 tréningov viac, čo sa preukazuje aj na ich samotnom napredovaní vo futbale. Na týchto hodinách pracujú vyučujúci podľa vopred určeného tréningového plánu, ktorý bol vypracovaný v spolupráci s trénermi MFK Vranov. Na hodinách sa učitelia sústredia nielen na individuálne napredovanie jednotlivcov ale aj na skupinovú prácu a budovanie dobrých sociálnych vzťahov, keďže to je pre fungovanie v kolektívnom športe ale aj samotnom živote kľúčové. Na škole sú vytvorené adekvátne materiálne podmienky, čo je jeden z predpokladov, ktorý ovplyvňuje kvalitu na hodinách športovej prípravy.

     Žiaci sa môžu pomocou športu zdokonaľovať, rozvíjať a účelne využívať svoj voľný čas.  Na mnohých turnajov doma aj v zahraničí, majú možnosť spoznať nových priateľov a získať veľa pekných a nezabudnuteľných zážitkov. Taktiež sa žiaci učia byť zodpovední, cieľavedomí a usilovní a to všetko môžu v neskoršom veku zúročiť nielen vo futbale, ale aj v reálnom živote. 

Zodpovední zamestnanci za športové triedy: 
Mgr. Tomáš Komár - manažér mládeže MFK, Vranov n. T., učiteľ športovej prípravy 0907 658 712
Mgr. Roman Kuzemka - koordinátor športových tried, učiteľ športovej prípravy 0917 457 726

 

Tréneri CVČ pri ZŠ Lúčna VT

PaedDr. Bartolomej Petro

                                       

Mgr. Daniel Štuller      

                             

Mgr. Roman Kuzemka

 

Ing. Peter Šandrej

 

Mgr. Peter Ivan

 

Mgr. Daniel Štuller

 

Karol Komara

 

Mgr. Dušan Durkaj

 

Mgr. Tomáš Komár

 

Bc. Dávid Kulman

 

 

Štatút športových tried - tu!
Webstránka MFK Vranov n. T. mládež - tu!