Navigácia

 • Od 7.12.2021 sú žiaci prvého stuňa na prezenčnom vzdelávaní v škole. V prevádzke bude aj ŠKD.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zák. č.355/2007 Z. z.) vo veci predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení v zariadení pre deti a mládež – Základná škola, Lúčna 827/26 (I. stupeň – prezenčné vzdelávanie) účastníka konania: Základná škola, Lúčna 827/26 , 093 01 Vranov nad Topľou, podľa § 6 ods. 3 písm. e) zák. č. 355/2007 Z. z. a §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 71/1967 Zb.), ruší zákaz prevádzky vydaný rozhodnutím č. HVDM/02170/2021/004549 zo dňa 27.11.2021, účastníkovi konania: Základná škola, Lúčna 827/26 , 093 01 Vranov nad Topľou.

 • RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou zakazuje prevádzku zariadenia pre detí a mládež (I. stupeň - prezenčné vzdelávanie) pre ZŠ, Lúčna 827/26, vo Vranove nad Topľou podľa § 12 ods. 2 písm. n) zák. č. 355/2007 Z. z.

  Zákaz sa netýka prevádzky školských klubov detí a zariadenia školského stravovania. Školské kluby detí môžu byť využívané na dištančné vzdelávanie detí rodičov z kritickej infraštruktúry.

  Individuálnym posúdením a odsledovaním školského zariadenia bolo zistené, že percento chýbajúcich detí v zariadení je vyššie ako 25 %. Prevádzka školy je zatvorená až do odvolania RÚVZ vo Vranove nad Topľou.

 • Vážení rodičia,

  na základe výsledkov analýzy výskytu ochorení horných dýchacích ciest (vrátane ochorenia na Covid-19) a zhodnotenia epidemiologickej situácie v okrese Vranov nad Topľou budú od pondelka 29.11.2021 verejnou vyhláškou č. 266/2021 zatvorené: II. stupeň ZŠ, gymnáziá a stredné odborné školy.

  I. stupeň ZŠ sa bude posudzovať individuálne podľa percenta chýbajúcich detí, pričom školské kluby detí zostávajú otvorené pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

  Školy sa budú otvárať podľa vývoja epidemiologickej situácie. Trieda 3.A je v karanténe od 21.11.2021 do 30.11.2021: nástup do školy 01.12.2021 (streda).

 • Žiaci 2.A sa zapojili do súťaží s časopisom Vrabček, ktorý im zábavnou formou približuje svet príbehov, rozprávok, tajničiek, hádaniek a rôznych hlavolamov. Víťazom septembrového čísla a pekné odmeny získal Matúš Mikita. Gratulujeme

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  z dôvodu stále pretrvávajúcej epidemiologickej situácii na škole, Vám oznamujeme, že všetci žiaci II. stupňa ostávajú na dištančnom vzdelávaní do 26.11.2021 a nastúpia do školy 29.11.2021, okrem žiakov, ktorí budú v karanténe.

  Žiaci I. stupňa sa vyučujú prezenčne, mimo tried, ktoré sú v karanténe:

  Trieda 2.B od 13.11.2021 do 22.11.2021: nástup do školy 23.11.2021 (utorok),

  Trieda 3.B od 19.11.2021 do 28.11.2021: nástup do školy 29.11.2021 (pondelok),

  Trieda 3.A od 21.11.2021 do 30.11.2021: nástup do školy 01.12.2021 (streda).

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Z dôvodu neustále sa zhoršujúcej epidemiologickej situácii na škole (s každodenným pribúdajúcim počtom nahlásených COVID pozitívnych žiakov a zamestnancov), riaditeľstvo ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou na základe usmernenia a pokynov RÚVZ, v súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/18439:1-A1810 a so súhlasom zriaďovateľa mesta Vranov nad Topľou, oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 školského zákona MIMORIADNE PRERUŠUJE školské vyučovanie v dňoch 15.-19.11.2021 pre žiakov II. stupňa. Žiaci II. stupňa prechádzaju na dištančné vzdelávanie podľa pokynov triednych učiteľov a vyučujúcich.

 • Triedy v karanténe:

  Trieda 9.B od 15.11.2021 do 24.11.2021: nástup do školy 25.11.2021 (štvrtok)

  Triedy 5.C, 6.A, 6.C, 8.A od 14.11.2021 do 23.11.2021: nástup do školy 24.11.2021 (streda).

  Trieda 2.B od 13.11.2021 do 22.11.2021: nástup do školy 23.11.2021 (utorok).

  Trieda 9.C od 11.11.2021 - do 20.11.2021: nástup do školy 22.11.2021 (pondelok),

  Triedy 2.A, 5.A od 12.11.2021 do 21.11.2021: nástup do školy 22.11.2021 (pondelok).

 • Vzhľadom na výskyt pozitívnych prípadov v triedach Vám oznamujeme, že triedy, ktoré sú v karanténe sa vyučujú dištančnou formou.

  Triedy v karanténe:

  Trieda 5.B od 08.11.2021 do 14.11.2021 - nástup do školy 15.11.2021 (pondelok),

  Triedy 5.D, 6.D, 7.B, 7.C, 7.E od 09.11.2021 do 17.11.2021. Nástup do školy 18.11.2021 (štvrtok)

 • Do krajského kola súťaže - Festival vedy a techniky, Amavet sa zapojili naši žiaci zo 7.A Lenka Čonková a Ján Meteňko, Daniela Durkajová a Aimee Tomášová, zo 7.B Jakub Kopina, z 8.A Eliška Šmatková, z 9.A Miriam Košudová.

  Dňa 22.10.2021 prezentovali online cez platformu zoom svoje bádateľské práce v čase od 8:00-17:00. Mali možnosť komunikovať s porotou, vypočuli si pochvalu i užitočné rady pre ďalšiu prácu. Všetkým žiakom gratulujeme k inovatívnym projektom. Jakub Kopina 7.B sa stal víťazom krajského kola súťaže Festival vedy a techniky, Amavet. S prácou Mravec obyčajný postupuje na celoslovenské kolo. Ďakujeme rodičom za spoluprácu, p.uč. Myšíkovi za technickú podporu a všetkým, ktorí nám držali palce. Žiakov pripravovali p. uč. Monika Gumanová, p. uč. Kristína Hupcejová.

 • V dňoch 28.10.2021 a 29.10.2021 majú žiaci jesenné prázdniny. 1.11.2021 je štátny sviatok. Vyučovanie sa začína 2.11.2021. Triedy, ktoré sú v karantétne sa vyučujú dištančnou formou:

  Trieda 9.A od 25.10.2021 do 2.11.2021 - nástup do školy 3.11.2021 (streda),

  Triedy 5.C, 6.C, 7.B a 7.C od 26.10.2021 do 3.11.2021 - nástup do školy 4.11.2021 (štvrtok).

  V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.

Streda 8. 12. 2021
Počet návštev: 2433351