Navigácia

 • Prezenčné vzdelávanie žiakov I. stupňa od 7.12.2021

  Od 7.12.2021 sú žiaci prvého stuňa na prezenčnom vzdelávaní v škole. V prevádzke bude aj ŠKD.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zák. č.355/2007 Z. z.) vo veci predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení v zariadení pre deti a mládež – Základná škola, Lúčna 827/26 (I. stupeň – prezenčné vzdelávanie) účastníka konania: Základná škola, Lúčna 827/26 , 093 01 Vranov nad Topľou, podľa § 6 ods. 3 písm. e) zák. č. 355/2007 Z. z. a §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 71/1967 Zb.), ruší zákaz prevádzky vydaný rozhodnutím č. HVDM/02170/2021/004549 zo dňa 27.11.2021, účastníkovi konania: Základná škola, Lúčna 827/26 , 093 01 Vranov nad Topľou.

 • Dôležitý oznam

  RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou zakazuje prevádzku zariadenia pre detí a mládež (I. stupeň - prezenčné vzdelávanie) pre ZŠ, Lúčna 827/26, vo Vranove nad Topľou podľa § 12 ods. 2 písm. n) zák. č. 355/2007 Z. z.

  Zákaz sa netýka prevádzky školských klubov detí a zariadenia školského stravovania. Školské kluby detí môžu byť využívané na dištančné vzdelávanie detí rodičov z kritickej infraštruktúry.

  Individuálnym posúdením a odsledovaním školského zariadenia bolo zistené, že percento chýbajúcich detí v zariadení je vyššie ako 25 %. Prevádzka školy je zatvorená až do odvolania RÚVZ vo Vranove nad Topľou.

  Vo Vranove nad Topľou 28.11.2021

 • Dôležitý oznam

  Vážení rodičia,

  na základe výsledkov analýzy výskytu ochorení horných dýchacích ciest (vrátane ochorenia na Covid-19) a zhodnotenia epidemiologickej situácie v okrese Vranov nad Topľou budú od pondelka 29.11.2021 verejnou vyhláškou č. 266/2021 zatvorené: II. stupeň ZŠ, gymnáziá a stredné odborné školy.

  I. stupeň ZŠ sa bude posudzovať individuálne podľa percenta chýbajúcich detí, pričom školské kluby detí zostávajú otvorené pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

  Školy sa budú otvárať podľa vývoja epidemiologickej situácie. Trieda 3.A je v karanténe od 21.11.2021 do 30.11.2021: nástup do školy 01.12.2021 (streda).

 • Víťazom septembrového čísla časopisu Vrabček je Matúš Mikita

  Žiaci 2.A sa zapojili do súťaží s časopisom Vrabček, ktorý im zábavnou formou približuje svet príbehov, rozprávok, tajničiek, hádaniek a rôznych hlavolamov. Víťazom septembrového čísla a pekné odmeny získal Matúš Mikita. Gratulujeme

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Oznam pre žiakov a rodičov - dištančná výučba

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  z dôvodu stále pretrvávajúcej epidemiologickej situácii na škole, Vám oznamujeme, že všetci žiaci II. stupňa ostávajú na dištančnom vzdelávaní do 26.11.2021 a nastúpia do školy 29.11.2021, okrem žiakov, ktorí budú v karanténe.  

  Žiaci I. stupňa sa vyučujú prezenčne, mimo tried, ktoré sú v karanténe: 

  Trieda 2.B od 13.11.2021 do 22.11.2021: nástup do školy 23.11.2021 (utorok)

  Trieda 3.B od 19.11.2021 do 28.11.2021: nástup do školy 29.11.2021 (pondelok),

  Trieda 3.A od 21.11.2021 do 30.11.2021: nástup do školy 01.12.2021 (streda).

 • Prerušenie školského vyučovania pre žiakov II. stupňa

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Z dôvodu neustále sa zhoršujúcej epidemiologickej situácii na škole (s každodenným pribúdajúcim počtom nahlásených COVID pozitívnych žiakov a zamestnancov), riaditeľstvo ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou na základe usmernenia a pokynov RÚVZ, v súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/18439:1-A1810 a so súhlasom zriaďovateľa mesta Vranov nad Topľou, oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 školského zákona MIMORIADNE PRERUŠUJE školské vyučovanie v dňoch 15.-19.11.2021 pre žiakov II. stupňa. Žiaci II. stupňa prechádzaju na dištančné vzdelávanie podľa pokynov triednych učiteľov a vyučujúcich.

 • Dištančná výučba - oznam

  Triedy v karanténe:

  Trieda 9.B od 15.11.2021 do 24.11.2021: nástup do školy 25.11.2021 (štvrtok)

  Triedy 5.C, 6.A, 6.C, 8.A od 14.11.2021 do 23.11.2021: nástup do školy 24.11.2021 (streda)

  Trieda 2.B od 13.11.2021 do 22.11.2021: nástup do školy 23.11.2021 (utorok)

  Trieda 9.C od 11.11.2021 - do 20.11.2021: nástup do školy 22.11.2021 (pondelok),

  Triedy 2.A, 5.A od 12.11.2021 do 21.11.2021: nástup do školy 22.11.2021 (pondelok)

 • Dištančná výučba - oznam

  Vzhľadom na výskyt pozitívnych prípadov v triedach Vám oznamujeme, že triedy, ktoré sú v karanténe sa vyučujú dištančnou formou.

  Triedy v karanténe:

  Trieda 5.B od 08.11.2021 do 14.11.2021 - nástup do školy 15.11.2021 (pondelok),

  Triedy 5.D, 6.D, 7.B, 7.C, 7.E od 09.11.2021 do 17.11.2021. Nástup do školy 18.11.2021 (štvrtok)

 • Krajské kolo súťaže - Festival vedy a techniky, Amavet

  Do krajského kola súťaže - Festival vedy a techniky, Amavet sa zapojili naši žiaci zo 7.A Lenka Čonková a Ján Meteňko, Daniela Durkajová a Aimee Tomášová, zo 7.B Jakub Kopina, z 8.A Eliška Šmatková, z 9.A Miriam Košudová.

  Dňa 22.10.2021 prezentovali online cez platformu zoom svoje bádateľské práce v čase od 8:00-17:00. Mali možnosť komunikovať s porotou, vypočuli si pochvalu i užitočné rady pre ďalšiu prácu. Všetkým žiakom gratulujeme k inovatívnym projektom. Jakub Kopina 7.B sa stal víťazom krajského kola súťaže Festival vedy a techniky, Amavet. S prácou Mravec obyčajný postupuje na celoslovenské kolo. Ďakujeme rodičom za spoluprácu, p.uč. Myšíkovi za technickú podporu a všetkým, ktorí nám držali palce. Žiakov pripravovali p. uč. Monika Gumanová, p. uč. Kristína Hupcejová.

 • Jesenné prázdniny a nástup do školy

  V dňoch 28.10.2021 a 29.10.2021 majú žiaci jesenné prázdniny. 1.11.2021 je štátny sviatok. Vyučovanie sa začína 2.11.2021. Triedy, ktoré sú v karantétne sa vyučujú dištančnou formou:

  Trieda 9.A od 25.10.2021 do 2.11.2021 - nástup do školy 3.11.2021 (streda),

  Triedy 5.C, 6.C, 7.B a 7.C od 26.10.2021 do 3.11.2021 - nástup do školy 4.11.2021 (štvrtok). 

  V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.

 • Dištančná výučba - oznam

  Vzhľadom k výskytu pozitívnych žiakov na II.stupni sa budú uvedené triedy vzdelávať dištančnou formou:

  9.A od 25.10.2021 do 2.11.2021 - nástup do školy 3.11.2021 (streda),

  5.C, 6.C, 7.B a 7.C od 26.10.2021 do 3.11.2021 - nástup do školy 4.11.2021 (štvrtok).

 • Víťazstvo našich chlapcov v cezpoľnom behu a postup na krajské kolo

  Dňa 14.10.2021 sa naši žiaci a žiačky ZŠ Lúčna zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu základných a stredných škôl. Družstvo dievčat: Laura Bindasová (9.C), Lucia Slivková (9.B) a Lenka Maďariková (9.B) vybojovalo krásne 3. miesto. Družstvo chlapcov: Tomáš Pohlod, Tobias Stanovčák a Jozef Oráč z 9.C získalo 1. miesto a postup na krajské kolo v Starej Ľubovni. V súťaži jednotlivcov získal Tomáš Pohlod 2. miesto a Tobias Stanovčák 3. miesto. Za reprezentáciu školy im veľmi pekne ĎAKUJEME.

 • Beseda s pani spisovateľkou Danušou Dragulovou-Faktorovou

  ,,Veľké hviezdy”- beseda s pani spisovateľkou Danušou Dragulovou-Faktorovou bola pre nás v minulom školskom roku veľkým zážitkom. Sympatie boli obojstranné a tak nás môžete vidieť na spoločnej fotografii v časopise Maxík.

 • Európsky deň jazykov

  Z iniciatívy rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra. Jeho cieľom je podnietiť Európanov, aby sa bez ohľadu na vek učili cudzie jazyky. Aj naša škola sa každoročne pripája k tejto iniciatíve. V tomto roku učitelia cudzích jazykov pripravili spolu so žiakmi rôzne aktivity ako hry, súťaže, krížovky, hádanky.

 • Oznam pre stravníkov

  Školská jedáleň Lúčna Vám oznamuje, že číslo účtu sa nemení a ostáva pôvodne.

  SK28 0200 0000 0016 3773 0953

  Katarína Kurečková - riaditeľka ŠJ

 • Začiatok šk. r. 2021/2022

  Dnes sme sa vítali všetci. Pre žiakov 2. až 9. ročníka pripravili triedni učitelia uvítanie vo svojej triede. Striedali sa hry, prekvapenia, doplňovačky, kreslenie, príbehy. Prváci zažili slávnostné privítanie školského roka a zároveň aj začiatok škoského života. Všetci si dnes želáme, aby sme boli zdraví a našu školu mali všetci radi.

 • PCR testovanie

  Vážení rodičia, tí ktorí ste prejavili záujem o kloktací test Vášho dieťaťa, zajtra 3.9.2021 sa bude realizovať čase vyučovania. Zároveň Vás prosíme, aby ste vypísali FORMULÁR k odberu vzorky a k vyšetreniu kloktacím testom formou PCR na COVID-19, ktoré Vám dnes Vaše dieťa prinieslo.

 • Informácie k začiatku šk. r. 2021/2022

  Podmienky na otvorenie školy, jej prevádzku ako aj informácie k nástupu do školy sú na odkaze: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

  Pravidlá pobytu v škole sa nemenia, nosenie rúšok zostáva i naďalej v interiéri povinné.

  Každý žiak pri nástupe do školy prinesie písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Dané tlačivo nájdete TU. Rovnaké vyhlásenie donesie žiak triednemu učiteľovi vždy, ak preruší dochádzku na 3 a viac dní, pričom sa započítavajú víkendy aj sviatky.

  Žiaci, ktorí majú príznaky ochorenia nebudú do školy a školského zariadenia vpustení.

  Zákonný zástupca je povinný BEZODKLADNE oznámiť ochorenie na COVID v rodine alebo v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou škole triednemu učiteľovi a aj riaditeľovi školy.

  Prerušenie vyučovania v dôsledku pozitívnej osoby alebo kontaktu sa netýka vyhlásenia o bezpríznakovosti, ale do školy treba priniesť oznámenie o výnimke z karantény TU.

  Ministerstvo školstva umožnilo dobrovoľné testovanie žiakov antigénovými samotestami ako aj testovanie kloktacími testami (len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu).

  Zákonný zástupca, ktorý má záujem o testovanie svojho dieťaťa kloktacími testami, tak do 25.8.2021 potvrdí svoj záujem na Edu Page – v aplikácii hlasovanie.

  Zákonný zástupca, ktorý sa rozhodne pre antigénové samotesty, tak do 25.8.2021 potvrdí svoj záujem na Edu Page - v aplikácii hlasovanie.

  Rodičia žiakov, ktorí ešte nemajú heslo k EDUPAGE záujem o testy môžu zaslať na email: skola@zslucnavt.sk. Rodičov žiakov 1. ročníka budú kontaktovať triedne učiteľky telefonicky.

  Ak máte v škole dve a viac detí, je potrebné žiadať o testy pre každé dieťa zvlášť!

  • Organizácia 2.9.2021:
   •  žiaci 2. až 9. ročníka:
    • Príchod do školy: 7:30 – 8:00 hod – žiaci idú rovno do svojich tried  (v tento deň sa neprezúvajú)
   •  žiaci prvého ročníka – nástup 8:15 – 8:30 –  Námestie pred školou
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
strana: