Navigácia

 • POZOR ZMENA: Ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ

  Ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

  V tejto súvislosti odporúčame, aby ste nás čo možno najskôr informovali a predložili (najlepšie do 6.8.2021):

 • Záver šk. r. 2020/2021 a rozlúčka s deviatakmi

  Dňa 30.6.2021 sme slávnostne ukončili školský rok 2020/2021 a rozlúčili sa s našimi deviatakmi. Želáme im veľa šťastia a úspechov v ich ďalšom štúdiu i živote. Žiakom, rodičom a priateľom školy prajeme krásne prežité leto. TEŠÍME SA NA VÁS 2. septembra 2021.

 • Diana Novikmecová víťazkou celoštátneho kola v Biologickej olympiáde - odbor geológia

  Víťazkou celoštátneho kola v biologickej olympiáde, odbor geológia, sa stala Diana Novikmecová, žiačka 9.A triedy. Porota ocenila jej výborné odborné vedomosti aj cenou dekana PF UK v Bratislave. Prírodovedným odborom sa Diana venovala od piateho ročníka. Na svojej ceste poznania mala možnosť stretnúť vedcov, vysokoškolských profesorov, autorov odbornej literatúry. Chuť objavovať ju poháňala vpred. Dianka, si pre nás inšpiráciou. Gratulujeme. Žiačku pripravovala p.uč. Monika Gumanová.

 • Jazykový kvet v anglickom jazyku - celoslovenské kolo

  Srdečne blahoželáme Amy Hricovej, žiačke 5.A. triedy, ktorá sa umiestnila na 4. mieste v celoslovenskom kole v súťaži Jazykový kvet v anglickom jazyku. Žiačku pripravovala pani učiteľka Michalová 

 • Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním – celoslovenské finále

  Dňa 8. júna 2021 sa uskutočnilo celoslovenské finále Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Celkovo sa súťažiaci „popasovali“ s 20 úlohami, ktoré neboli zďaleka také ľahké, ako sa zdalo. Úlohy boli zamerané na logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie.

  Našu školu úspešne reprezentovali:

  v kategórii žiakov 1.- 4. ročníka Eliška Bodorová a Sofia Sudorová zo 4.A.

  v kategórii žiakov 5.- 9. ročníka Ján Meteňko zo 6.A a Anita Illéšová z 8.A.

  Eliška Bodorová obsadila vo svojej kategórii krásne 10. miesto z 53 a Ján Meteňko tiež 10. miesto zo 66 najlepších z celého Slovenska.

  K tomuto skvelému umiestneniu srdečne blahoželáme a veríme, že aj naďalej budú takto úspešne reprezentovať našu školu.

  p. uč. Alena Polorecká

 • Kráľovský kvet - celoslovenské kolo

  Na celoslovenskom kole súťaže Kráľovský kvet obsadil žiak Aurel Illéš z 5.A triedy krásne 1. miesto. Nášmu talentovanému žiakovi blahoželáme. Žiaka pripravovala Mgr. Nadežda Novosiadla

 • Puškinov pamätník

  Ďalší ročník celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy v ruskom jazyku Puškinov pamätník sa uskutočnil v Lučenci. V každej kategórii boli vybraní najlepší recitátori. Náš žiak Aurel Illéš sa dostal do finále a v kategórii Poézia - Základné školy obsadil krásne 2. miesto. Dňa 6. júna 2021, kedy sa oslavuje Deň ruského jazyka sa v Lučenci uskutočnilo vyhodnotenie a slávnostné odovzdanie ocenení. Aurelovi srdečne gratulujeme! Žiaka pripravovala pani učiteľka Mgr. Nadežda Novosiadla.

 • Stretnutie primátora mesta s prvákmi

  Dnešný deň bol pre našich žiakov mimoriadne slávnostný. Primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan dnes navštívili našu školu, osobne sa stretol a zoznámil so všetkými našimi prvákmi, ktorým odovzdal poučné dary o meste Vranov nad Topľou. Predstavili sa mu i vynikajúci žiaci, ktorí úspešne reprezentovali našu školu i mesto v okresných, krajských a celoslovenských súťažiach. Príjemnú atmosféru dotvárali členovia DFS Ďatelinka.

 • Biologická olympiáda - krajské kolo

  V odbornosti geológia sa Diana Novikmecová z 9.A triedy umiestnila na 1. mieste v krajskom kole biologickej olympiády kategória E. Do súťaže si okrem odborných vedomostí vytvorila aj zbierku hornín a minerálov z nášho regiónu. Ku klenotom jej zbierky patrí samozrejme aj opál. Držíme jej palce na celoštátnej súťaži! Náš žiak Oliver Širák zo 6.D triedy dosiahol v odbornosti zoológia tiež veľký úspech. Na krajskom kole biologickej olympiády kategória E sa umiestnil na 2. mieste. V súťaži uplatnil svoj záujem o pozorovanie prírody a štúdium odbornej literatúry. Do súťaže si okrem vedomostí pripravil aj zaujímavú zbierku živočíchov. Gratulujeme! Za podporu a spoluprácu ďakujeme aj rodičom. Veríme, že vo svojej záľube bude pokračovať aj v budúcnosti. Oboch žiakov pripravovala p.uč. Gumanová.

 • Jazykový kvet 2021 Krajské finále - PO

  V umeleckom prednese v cudzích jazykoch tento rok získali naši žiaci výborné umiestnenie v krajskom kole:

  ANGLICKÝ JAZYK:

  1. miesto  Amy Hricová - 5.A

  3. miesto Amália Malíková - 5.B 

  3. miesto Mária Apeltauerová - 2.B     

  RUSKÝ JAZYK :

  2. miesto Sarah Bokšajová - 3.A

  Amy Hricová postupuje na celoslovenské finále. Všetkým žiačkam srdečne blahoželáme. Za prípravu ďakujeme p. uč. Michalovej, p. uč. Krausovej a p. uč. Novosiadlej.

 • Vyučovanie od 3.5.2021

  Školská dochádzka:

  Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 28.8.2020 z účinnosťou od 1. septembra 2020 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: 17169.pdf (minedu.sk). Ďalšie informácie: Návrat do škôl 2021 | ucimenadialku.sk

 • Vyučovanie od 26.4.2021

  Milí žiaci, rodičia

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR obnovuje prezenčné vzdelávanie v ročníkoch 5 - 9 (celý druhý stupeň). Školy a školské zariadenia budú otvorené od 26.4.2021 tak, ako je uvedené v tabuľke č. 1. Všetky podrobné informácie nájdete v manuáli, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk).

 • Našu školu navštívil minister Branislav Gröhling

  22.4.2021 našu školu navštívil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Žiaci spolu s učiteľmi pripravili krátke vstupy zážitkových vyučovacích hodín biológie, fyziky, športovej prípravy, výtvarného plenéra. Ďakujeme našich úžasným žiakom za presvedčivú reprezentáciu našej školy. Máme z Vás veľkú radosť.

 • Prezenčné vyučovanie žiakov od 19. 4. 2021

  Na základe rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/12811:1-A1810 od 19. 4. 2021 sa obnovuje školské vyučovanie aj u žiakov 8. a 9. ročníka. Na stránke MŠVVaŠ SR - MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

  Prezenčné vyučovanie:

  Žiaci I. stupňa - vyhlásenie pre rodičov 11a

  Žiaci 8. a 9. ročníka - vyhlásenie pre rodičov 8a

  Dištančné vyučovanie:

  žiaci 5. – 7. ročníka

  Všetky informácie od rozvrhu hodín v 8. a 9. ročníku v adaptačnom období, prihlásenie na obedy a ďalšie informácie dostanú žiaci od triednych učiteľov. 

 • Biologická olympiáda - geológia, botanika

  V odbornosti geológia získala žiačka IX.A triedy Diana Novikmecová 1.miesto na okresnom kole biologickej olympiády. Svoju lásku k prírode prezentuje na súťažiach s veľkým úspechom. Precíznosť, trpezlivosť, komunikatívnosť, zanietenosť sú jej vlastnosti, ktoré prispievajú k víťazstvám. Gratulujeme a držíme palce na krajskom kole. Na súťaž pripravovala p.uč. Gumanová.

  V odbornosti botanika získala Tatiana Bujková 3. miesto v okresnom kole, Eliška Šmatková 4. miesto. Na súťaž sa pripravovali spoločne, spoznávali rozmanitosti sveta rastlín rozhovormi a testovaním cez platformu zoom spolu s p.uč. Gumanovou. Žiačkam zo 7.A triedy gratulujeme.

 • 1. miesto pre Olivera Širáka - Biologická olympiáda - odb. zoológia

  Prvé miesto v odbornosti zoológia na okresnom kole biologickej olympiády získal Oliver Širák - VI.D trieda. K tomuto veľkému úspechu mu gratulujeme. Štvrté miesto získal Filip Leško zo VII.A. Na súťaž sa pripravovali vo voľnom čase, štúdiom odbornej literatúry, rozhovormi a testovaním cez zoom. Vďaka súťaži sa žiaci rôznych tried spoznali, obohatili navzájom svoje vedomosti. Oliverovi prajeme veľa úspechov na krajskom kole. Za podporu a spoluprácu ďakujeme rodičom. Na súťaž pripravovala Mgr. Monika Gumanová.

 • Dokumenty pre rodičov 8. a 9. ročníka

  Dokumenty na stiahnutie pre rodičov, ktorí majú žiakov v 8. a 9. ročníku a prejavili záujem o PCR testovanie kloktaním. Testovanie sa uskutoční v piatok od 8.00 hod. v telocvični školy. Vchod a východ bude zo zadnej časti budovy. Harmonogram testovania žiakov bude zaslaný triednym učiteľom. Dokumenty je potrebné vyplniť a doručiť škole alebo triednemu učiteľovi do 14.4.2021 do 11.00 hod. 

  Súhlas dotknutej osoby - tu!

  Zber údajov - tu!

  Formulár k vyšetreniu odber a kloktací PCR test - tu!

 • Plošné otvorenie 1. stupňa ZŠ

  Rozhodnutím ministra z 8. apríla 2021 sa od 12. apríla 2021 (pondelok) plošne otvára 1. stupeň ZŠ pre deti všetkých rodičov. 

  Druhý stupeň ZŠ pokračuje v dištančnom vzdelávaní.

 • 1. miesto na okresnom kole Matematickej olympiády

  Náš žiak Ján Meteňko zo 6.A triedy obsadil 1. miesto na okresnom kole Matematickej olympiády v kategórii Z6 a získlal plný počet možných bodov. Žiaka na súťaž pripravila pani učiteľka Alena Polorecká. Blahoželáme.

 • Dištančné vzdelávanie

  Na základe rozhodnutia Eduarda Hegera, dočasne povereného vedením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č.2021/10079:4-A1810 zo dňa 30.03.2021 riaditeľka školy rozhodla, že:

  Žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania od 07.04.2021 do 09.04.2021. O ďalšom postupe Vás budeme informovať piatok 9.4.2021. 

strana: