Navigácia

 • Okresné kolo vo florbale

  Naši žiaci sa zúčastnili okresného kola starších žiakov vo florbale. Dievčatá zvíťazili a chlapci obsadili 3. miesto. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a držíme palce našim dievčatám na krajskom kole.

 • Veľkonočné prianie

  Milí žiaci, rodičia,

  príjemné prežitie veľkonočných sviatkov plných radosti, spokojnosti a pohody Vám želá

  Kolektív ZŠ Lúčna, Vranov nad Topľou

  Veľkonočný pozdrav žiakov (video)

 • Eliška Šmatková víťazkou krajského kola Biologickej olympiády

  Víťazkou krajského kola biologickej olympiády sa stala naša žiačka Eliška Šmatková z 8.A triedy. Súťažila v projektovej časti s krásnou prácou o rastlinách. Eliška sa dlhodobo venuje pozorovaniu prírody. Na 5. mieste krajského kola sa umiestnila Miriam Košudová z 9.A s prácou o možnostiach zdravšieho stravovania. Gratulujeme a Eliške držíme palce na celoslovenskom kole. Na súťaž pripravovala pani učiteľka Mgr. Monika Gumanová.

 • Okresné kolo Chemickej olympiády

  Dňa 25.3.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády, v poradí už 58. ročník. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov z deviatich ZŠ. Našu školu reprezentovala žiačka 9.A triedy, Miriam Košudová, ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou a obsadila 6. miesto. Blahoželáme a veríme, že získané teoretické vedomosti a praktické zručnosti využije pri štúdiu na gymnáziu. Žiačku pripravovala pani učiteľka Mgr. Tatiana Bizupová.

 • Projekt zameraný na prevenciu svalových zranení

  Žiaci športových tried ako súčasť medzinárodného projektu PARIPRE, absolvovali prvotné testovanie, ktoré zabezpečila Fakulta Športu a jej skvelí pedagógovia.

  Tento projekt je zameraný na prevenciu svalových zranení a poskytne nám kompletnú analýzu funkčnosti pohybového aparátu našich športovcov.

 • Biologická olympiáda - okresné kolo

  Víťazkou okresného kola biologickej olympiády v kategórii C - projektová časť sa stala Eliška Šmatková z 8.A, Miriam Košudová z 9.A získala 2. miesto. Bianka Mičejová bola úspešným riešiteľom v teoreticko-praktickej časti súťaže. Ďakujeme a držíme palce na krajskom kole. Žiačky pripravovala pani učiteľka Mgr. Monika Gumanová.

 • J. Meteňko víťazom okresného kola dejepisnej olympiády

  Na okresnom kole dejepisnej olympiády sa v kategórii E umiestnil žiak 7.A triedy Ján Meteňko na 1. mieste a postupuje našu školu reprezentovať na krajské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 22.3.2022 online. K tomuto miestu mu srdečne blahoželáme. Žiaka pripravovala p. uč. Hupcejová

 • Postup do nadstavbovej časti o titul Majstra Slovenska

  Žiakom športových tried sa podaril fantastický úspech. Postúpili do nadstavbovej časti o titul MAJSTRA SLOVENSKA v skupine stred a východ. Trénerom a chlapcom srdečne blahoželáme

 • Úspech našich žiakov v celoslovenskom kole Ruské slovo

  Na celoslovensko kole v Ruskom slove dosiahli naši žiaci výborné umiestnenia:

  1. miesto: Juraj Jakubčin - Prednes poézie – II. kat. 5-7 roč.

  1.miesto: Sárah Bokšajová - Prednes poézie – I. kat. I.st.

  2. miesto: Aurel Illéš - Prednes prózy – II. kat. 5-7 roč.

  Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a nášho mesta.

  Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Nadežde Novosiadlej, ktorá žiakov pripravovala.

 • Krajské kolo súťaže Ruské slovo

  Dňa 18. januára 2022 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Ruské slovo. Je to súťaž v prednese pôvodnej poézie a prózy, hraného slova a spevu v ruskom jazyku určená pre žiakov základných, stredných a vysokých  škôl. Ruské slovo je postupová súťaž vyhlasovaná každoročne Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Našu školu reprezentovali žiaci Sárah Bokšajová zo IV.A triedy, Juraj Jakubčin z V.A triedy a Aurel Illéš zo VI.A triedy. 25. januára sa uskutočnilo vyhodnotenie krajského kola súťaže. Výsledky našich žiakov:

  PRÓZA - Kategória II. 5-7. roč.: 1. miesto: Aurel Illéš, ZŠ, Lúčna 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou

  POÉZIA – I. kategória: 1. miesto: Sárah Bokšajová, ZŠ Lúčna 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou

  POÉZIA – II. kat. 5-7 roč.: 1. miesto: Juraj Jakubčin, ZŠ Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou

  Blahoželáme našim talentovaným žiakom a prajeme im veľa úspechov na celoslovenskom kole. Žiakov pripravovala pani učiteľka Nadežda Novosiadla.

 • Okresné kolo olympiády v Anglickom jazyku

  Dňa 14.1.2022 sa konalo online okresné kolo Olympiády v Anglickom jazyku.

  Náš žiak, Bruno Danč z IX.A získal v kategórii 1.B pekné 3. miesto. 

  K tomuto umiestneniu mu srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

  Žiaka pripravovala pani učiteľka Mgr. Jana Michalová

 • Nástup žiakov do škôl 10. januára 2022

  Na základe zlepšujúcej sa pandemickej situácie postupujeme podľa avizovaných informácií a do škôl sa žiaci vrátia v termíne 10. januára 2022.

  Pre školy to znamená, že sa budú riadiť manuálom Školský semafor. Nájdete ho tu: 

  https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/.

  Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

  Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať.

  Na školách budú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri vzdelávaní takýchto žiakov.

  Zdroj: https://www.facebook.com/minedu.sk

  Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Dané tlačivo nájdete TU. Rodičia, ktorí majú rodičovské konto, môžu potvrdiť vyhlásenie o bezpríznakovosti cez edupage.

 • Vianočný pozdrav

 • Dištančné vzdelávanie - oznam

  Po konzultácii s RÚVZ sú:

  - žiaci 2.C triedy od 14.12.2021 do 23.12.2021 v karanténe,

  - žiaci 1.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B triedy od 10.12.2021 do 18.12.2021  v karanténe. 

  Vyučovanie bude v týchto triedach prebiehať dištančnou formou.

 • Prezenčné vzdelávanie žiakov I. stupňa od 7.12.2021

  Od 7.12.2021 sú žiaci prvého stuňa na prezenčnom vzdelávaní v škole. V prevádzke bude aj ŠKD.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zák. č.355/2007 Z. z.) vo veci predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení v zariadení pre deti a mládež – Základná škola, Lúčna 827/26 (I. stupeň – prezenčné vzdelávanie) účastníka konania: Základná škola, Lúčna 827/26 , 093 01 Vranov nad Topľou, podľa § 6 ods. 3 písm. e) zák. č. 355/2007 Z. z. a §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 71/1967 Zb.), ruší zákaz prevádzky vydaný rozhodnutím č. HVDM/02170/2021/004549 zo dňa 27.11.2021, účastníkovi konania: Základná škola, Lúčna 827/26 , 093 01 Vranov nad Topľou.

 • Dôležitý oznam

  RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou zakazuje prevádzku zariadenia pre detí a mládež (I. stupeň - prezenčné vzdelávanie) pre ZŠ, Lúčna 827/26, vo Vranove nad Topľou podľa § 12 ods. 2 písm. n) zák. č. 355/2007 Z. z.

  Zákaz sa netýka prevádzky školských klubov detí a zariadenia školského stravovania. Školské kluby detí môžu byť využívané na dištančné vzdelávanie detí rodičov z kritickej infraštruktúry.

  Individuálnym posúdením a odsledovaním školského zariadenia bolo zistené, že percento chýbajúcich detí v zariadení je vyššie ako 25 %. Prevádzka školy je zatvorená až do odvolania RÚVZ vo Vranove nad Topľou.

  Vo Vranove nad Topľou 28.11.2021

 • Dôležitý oznam

  Vážení rodičia,

  na základe výsledkov analýzy výskytu ochorení horných dýchacích ciest (vrátane ochorenia na Covid-19) a zhodnotenia epidemiologickej situácie v okrese Vranov nad Topľou budú od pondelka 29.11.2021 verejnou vyhláškou č. 266/2021 zatvorené: II. stupeň ZŠ, gymnáziá a stredné odborné školy.

  I. stupeň ZŠ sa bude posudzovať individuálne podľa percenta chýbajúcich detí, pričom školské kluby detí zostávajú otvorené pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

  Školy sa budú otvárať podľa vývoja epidemiologickej situácie. Trieda 3.A je v karanténe od 21.11.2021 do 30.11.2021: nástup do školy 01.12.2021 (streda).

 • Víťazom septembrového čísla časopisu Vrabček je Matúš Mikita

  Žiaci 2.A sa zapojili do súťaží s časopisom Vrabček, ktorý im zábavnou formou približuje svet príbehov, rozprávok, tajničiek, hádaniek a rôznych hlavolamov. Víťazom septembrového čísla a pekné odmeny získal Matúš Mikita. Gratulujeme

 • Oznam pre žiakov a rodičov - dištančná výučba

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  z dôvodu stále pretrvávajúcej epidemiologickej situácii na škole, Vám oznamujeme, že všetci žiaci II. stupňa ostávajú na dištančnom vzdelávaní do 26.11.2021 a nastúpia do školy 29.11.2021, okrem žiakov, ktorí budú v karanténe.  

  Žiaci I. stupňa sa vyučujú prezenčne, mimo tried, ktoré sú v karanténe: 

  Trieda 2.B od 13.11.2021 do 22.11.2021: nástup do školy 23.11.2021 (utorok)

  Trieda 3.B od 19.11.2021 do 28.11.2021: nástup do školy 29.11.2021 (pondelok),

  Trieda 3.A od 21.11.2021 do 30.11.2021: nástup do školy 01.12.2021 (streda).

 • Prerušenie školského vyučovania pre žiakov II. stupňa

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Z dôvodu neustále sa zhoršujúcej epidemiologickej situácii na škole (s každodenným pribúdajúcim počtom nahlásených COVID pozitívnych žiakov a zamestnancov), riaditeľstvo ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou na základe usmernenia a pokynov RÚVZ, v súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/18439:1-A1810 a so súhlasom zriaďovateľa mesta Vranov nad Topľou, oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 školského zákona MIMORIADNE PRERUŠUJE školské vyučovanie v dňoch 15.-19.11.2021 pre žiakov II. stupňa. Žiaci II. stupňa prechádzaju na dištančné vzdelávanie podľa pokynov triednych učiteľov a vyučujúcich.

strana: