Navigácia

Športové triedy

Charakteristika športových tried (športové triedy od 1. po 9. ročník):

     Športové triedy nachádzajúce sa na Základnej škole Lúčna, Vranov nad Topľou, sú zamerané na systematickú športovú, ale aj vedomostnú prípravu mladých športovcov. Tieto triedy úzko spolupracujú s klubom MFK Vranov a aj preto prevažnú väčšinu žiakov tvoria reprezentanti mesta Vranov vo futbale. Novinkou je pomaličky sa rozvíjajúci dievčenský futbal a s tým spojená účasť dievčat v športových triedach. Činnosť v týchto triedach sa sústredí hlavne na rozvoj individuálnych športových predpokladov a zvyšovanie športovej výkonnosti žiakov v súlade s vedomostným napredovaním mladých športovcov. Vyučovanie prebieha podľa upraveného učebného plánu, ktorý je primerane prispôsobený nárokom, ktoré sú kladené na žiakov týchto tried.

     Predmet  športová príprava sa realizuje v rozsahu 4 hodín, čo tvorí spolu s telesnou výchovou 6 hodín týždenne. Ročne majú hráči o 80 tréningov viac, čo sa preukazuje aj na ich samotnom napredovaní vo futbale. Na týchto hodinách pracujú vyučujúci podľa vopred určeného tréningového plánu, ktorý bol vypracovaný v spolupráci s trénermi MFK Vranov. Na hodinách sa učitelia sústredia nielen na individuálne napredovanie jednotlivcov ale aj na skupinovú prácu a budovanie dobrých sociálnych vzťahov, keďže to je pre fungovanie v kolektívnom športe ale aj samotnom živote kľúčové. Na škole sú vytvorené adekvátne materiálne podmienky, čo je jeden z predpokladov, ktorý ovplyvňuje kvalitu na hodinách športovej prípravy.

     Žiaci sa môžu pomocou športu zdokonaľovať, rozvíjať a účelne využívať svoj voľný čas.  Na mnohých turnajov doma aj v zahraničí, majú možnosť spoznať nových priateľov a získať veľa pekných a nezabudnuteľných zážitkov. Taktiež sa žiaci učia byť zodpovední, cieľavedomí a usilovní a to všetko môžu v neskoršom veku zúročiť nielen vo futbale, ale aj v reálnom živote. 

Zodpovední zamestnanci za športové triedy: 
Mgr. Tomáš Komár - manažér mládeže MFK, Vranov n. T., učiteľ športovej prípravy 0907 658 712
Mgr. Roman Kuzemka - koordinátor športových tried, učiteľ športovej prípravy 0917 457 726

 

Tréneri CVČ pri ZŠ Lúčna Vranov n. T. v šk. r. 2022/2023:

Karol Komara

U7                                       

Mgr. Tomáš Dzurina

U8                             

Bc. Dávid Kulman

U9

Ing. Peter Šandrej

U10

Mgr. Peter Ivan

U11

Mgr. Daniel Janočo

U12

Mgr. Daniel Štuller

U13

Mgr. Roman Kuzemka

U14

Mgr. Tomáš Komár

U15

Simona Šviderská

WU12

PaedDr. Bartolomej Petro WU15

 

Štatút športových tried - tu!
Webstránka MFK Vranov n. T. mládež - tu!

 

Žiaci športových tried ako súčasť mužstiev MFK Vranov v spolupráci s CFT Academy absolvovali niekoľko zaujímavých konfrontácií, kdo mohli rozvíjať svoje futbalové zručnosti v šk. r. 2021/2022: